TCVN 3994:1985 - Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Phân loại môi trường xâm thực

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại xâm thực của môi trường lỏng, rắn và khi tác động lên...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu