:: Thư viện

TCVN 7571-11:2006 - Thép hình cán nóng - Phần 11:Thép chữ C

TCVN 7571-11:2006 - Thép hình cán nóng - Phần 11:Thép chữ C

Tiêu chuẩn này qui định kích thước và đặc tính mặt cắt theo hệ mét của thép chữ C cán nóng. Tuy nhiên, trong...

Thông tư 07/2019/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Thông tư 07/2019/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ...

TCVN 9504:2012 - Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước - Thi công...

TCVN 9504:2012 - Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước - Thi công...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp kết cấu áo đường đá dăm nước khi dùng để xây...

TCVN 12660:2019 - Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô...

TCVN 12660:2019 - Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô...

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu tro xỉ và hỗn hợp tro xỉ nhiệt...

TCVN 12112:2019 - Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu...

TCVN 12112:2019 - Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế xây dựng mới hoặc mở rộng và nâng cấp hệ...

TCVN 7571-15:2019 - Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I

TCVN 7571-15:2019 - Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính đối với thép hình chữ I được sản xuất bằng phương pháp cán nóng...

TCVN 7571-16:2017 - Thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H

TCVN 7571-16:2017 - Thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính đối với thép hình chữ H được sản xuất bằng phương pháp cán nóng...

TCVN 8645:2019 - Thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi...

TCVN 8645:2019 - Thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu trong công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào...

TCVN 9115:2019 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép -...

TCVN 9115:2019 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép -...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với công tác thi công, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu lắp ghép từ...

TCVN 9114:2019 - Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước - Yêu...

TCVN 9114:2019 - Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước - Yêu...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và quy trình kiểm tra chấp nhận các sản phẩm bê tông cốt thép dự...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu