Bảng tính toán mác bê tông dựa trên chỉ số đồng hồ khi thí nghiệm nén mẫu bê tông

Mác bê tông, cấp bền hay cường độ bê tông là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá chất lượng bê...

TCVN 2748:1991 - Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tăc chung

Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng bao...

Thông tư 10/2012/TT-BXD - Hướng dẫn một số nội dung về cấp...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 02 năm 2013

Nghị định 64/2012/NĐ-CP - Về Cấp giấy phép xây dựng

Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ một số...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu