TCVN 9258:2012 - Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế

Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thiết kế chống nóng cho các loại nhà ở khi xây mới hoặc cải tạo....

TCVN 4605:1988 - Kĩ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn...

Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế cách nhiệt cho kết cấu ngăn che cho các nhà và công trình có điều...

TCVN 9258:2012 - Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế

Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thiết kế chống nóng cho các loại nhà ở khi xây mới hoặc cải tạo....

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu