TCVN 10687-22:2018 - Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn và quy trình thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của tuabin gió...

Hủy bỏ quy định bắt buộc ''chứng nhận đủ điều kiện an...

Chắc chắn nhiều kỹ sư xây dựng đã nghe qua về việc Bộ Xây dựng hủy bỏ quy định bắt buộc...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu