Quy định về sai số cho phép khi đóng và ép cọc trên mặt bằng

Hồ sơ hoàn công cọc phải thể hiện các thông số sai lệch theo mặt bằng và chiều sâu. Tuy nhiên, chỉ...

TCVN 9259-1:2012 - Dung sai trong xây dựng công trình - Nguyên tắc cơ...

Tiêu chuẩn này mô tả bản chất của sự thay đổi kích thước trong xây dựng với mục đích định...

TCVN 9259-8:2012 - Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về...

Tiêu chuẩn này đưa ra quy trình và danh mục các điều khoản cần được thỏa thuận bởi các bên tham gia...

Quy định về sai số cho phép khi đóng và ép cọc trên mặt bằng

Hồ sơ hoàn công cọc phải thể hiện các thông số sai lệch theo mặt bằng và chiều sâu. Tuy nhiên, chỉ...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu