TCVN 1772:1987 - Sỏi - Phương pháp xác định hàm lượng các tạp chất trong sỏi

Số lượng các chỉ tiêu kỹ thuật cần phải xác định cho một loại đá dăm (sỏi) được quy định...

TCVN 343:1986 - Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chung bụi, bùn, sét (hạt nhỏ hơn 0,05mm) trong...

TCVN 1772:1987 - Sỏi - Phương pháp xác định hàm lượng các tạp...

Số lượng các chỉ tiêu kỹ thuật cần phải xác định cho một loại đá dăm (sỏi) được quy định...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu