QCVN 16:2013/BLDTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với vận thăng

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đổi với các máy vận thăng sử dụng lồng...

QCVN 14:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây...

Quy chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập,...

QCVN 18:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây...

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp...

QCVN 16:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hoá vật...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu