QCVN 16:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý một số sản...

QCVN 14:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây...

Quy chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập,...

QCVN 18:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây...

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp...

QCVN 16:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hoá vật...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu