QCVN 16:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hoá vật...

QCVN 12:2013/BLDTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao...

Quy chuẩn này quy định các vấn đề về kỹ thuật và quản lý an toàn cho sàn thao tác treo lắp đặt cố...

QCVN 16:2013/BLDTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đổi với các máy vận thăng sử dụng lồng...

QCVN 16:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu