TCVN 12112:2019 - Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế xây dựng mới hoặc mở rộng và nâng...

TCVN 5576:1991 - Hệ thống cấp thoát nước đô thị - Quy phạm...

Tiêu chuẩn này áp dụng để quản lí kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước đô thị. Ngoài tiêu chuẩn...

TCVN 4474:1987 - Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế hệ thống thoát nước bên trong nhà ở, công trình công...

TCVN 4519:1988 - Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công...

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc lắp đặt mạng lưới cấp thoát nước sinh hoạt, thoát nước...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu