TCVN 9153:2012 - Công trình thủy lợi - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp chỉnh lý thống kê các đặc trưng vật lý và cơ học của mẫu đất...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu