TCVN 12041:2017 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuỗi thọ của kết cấu bê tông...

TCVN 5718:1993 - Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây...

Tiêu chuẩn này quy định một số giải pháp kĩ thuật chống thấm nước bằng vật liệu chống thấm vô...

Tiêu chuẩn nghiệm thu bê tông?

TCVN 5574:2012 (Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế) đánh giá cường độ bê...

TCVN 3105:1993 - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu bê tông

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu hỗn hợp bê tông nặng, phương pháp chế tạo và bảo...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu