TCVN 12588:2018 - Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển

Tiêu chuẩn này yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với phụ gia dùng cho vữa và bê tông không...

TCVN 9204:2012 - Vữa xi măng khô trộn sẵn không co (Vữa tự chảy...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm vữa xi măng khô trộn sẵn không co dùng trong xây dựng

TCVN 9339:2012 - Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định pH của nước chiết bê tông và vữa xây dựng bằng máy...

TCVN 336:2005 - Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn được chế tạo từ xi măng poóc lăng, bột khoáng thiên nhiên...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu