TCVN 9034:2011 - Vữa và bê tông chịu axit

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa và bê tông chịu axit trên cơ sở cốt liệu trơ, phụ gia đóng rắn và...

TCVN 4506:2012 - Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với nước dùng để trôn bê tông, trộn vữa, rửa...

TCVN 9204:2012 - Vữa xi măng khô trộn sẵn không co (Vữa tự chảy...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm vữa xi măng khô trộn sẵn không co dùng trong xây dựng

TCVN 9339:2012 - Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định pH của nước chiết bê tông và vữa xây dựng bằng máy...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu