TCVN 9028:2011 - Vữa cho bê tông nhẹ

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn trên cơ sở chất kết dính vô cơ dùng làm vữa xây lớp mỏng...

TCVN 9034:2011 - Vữa và bê tông chịu axit

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa và bê tông chịu axit trên cơ sở cốt liệu trơ, phụ gia đóng rắn và...

Vừa nhận sổ đỏ cháu nội vua Mèo định 'đóng cửa' dinh thự...

Giấy chứng nhận quyền sở hữu được cấp cho 16 người là con cháu họ Vương, những người thừa kế...

TCVN 3121:2003 - Vữa xây dựng - Phương pháp thử

Bộ tiêu chuẩn này qui định các phương pháp thí nghiệm để xác định các tính chất cơ lý của vữa...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu