TCVN 11475:2016 - Lớp phủ trên nền bê tông xi măng và nền vữa xây - Hướng dẫn giám sát thi công

Tiêu chuẩn này đưa ra các thông tin hướng dẫn kiểm tra, giám sát quá trình thi công lớp phủ trên nền...

TCVN 6260:2009 - Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xi măng poóc lăng hỗn hợp thông dụng.

Nghị định 37/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết về hợp đồng xây...

Với nhiều điểm mới, nổi bật, hàng loạt các quy định mới về hợp đồng xây dựng được ban hành...

Thông tư 08/2010/TT-BXD - Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá...

Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thoả thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu