TCVN 9888-2:2013 (IEC 62305-2:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 2: Quản lý rủi ro

Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá rủi ro đối với một kết cấu do sét đánh xuống trái đất....

Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ XD quy định chi tiết một số...

Thay thế Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009; các nội dung về chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo...

Quyết định 957/2009/QĐ-BXD - Định mức chi phí quản lý dự án...

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định này để...

TCVN ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

Chấp nhận một hệ thống quản lý chất lượng nên là một quyết định chiến lược của tổ chức....

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu