Thông tư 16/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với dự...

Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ XD quy định chi tiết một số...

Thay thế Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009; các nội dung về chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo...

Quyết định 957/2009/QĐ-BXD - Định mức chi phí quản lý dự án...

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định này để...

TCVN ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

Chấp nhận một hệ thống quản lý chất lượng nên là một quyết định chiến lược của tổ chức....

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu