TCVN 7568-6:2013 - Hệ thống báo cháy (phần 6): Đầu báo cháy khí cac bon monoxit dùng pin điện hóa

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp thử, các tiêu chí về tính năng đối với các đầu...

TCVN 6305-1:2007 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự...

Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính, phương pháp thử và ghi nhãn đối với sprinkler thông thường,...

TCVN 7568-6:2013 - Hệ thống báo cháy (phần 6): Đầu báo cháy khí...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp thử, các tiêu chí về tính năng đối với các đầu...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu