TCVN 7456:2004 - Kính xây dựng. Kính cốt lưới thép

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kính cốt lưới thép vân hoa...

Vai trò của nhà thầu phụ trong hồ sơ chất lượng, khối...

Việc nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu khối lượng hoàn thành thì chỉ cần nhà thầu chính ký...

Thông tư số 03/2009/TT-BXD - Quy định chi tiết một số nội dung...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2009, thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007...

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn...

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô ...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu